מונה:

תאריך ושעה
 

 מבצע שובר מתנה 500 שקלים

דף הבית >> מבצע שובר מתנה 500 שקלים
תקנון cell tech תקשורת – מבצע מתנה 500 שקל מתנה
 
1.         הגדרות
1.1.      "המבצע": מבצע מתנה 500 שקל הנערך בהתאם להוראות תקנון זה.
1.2.      "עורך המבצע": הייסל תקשורת.
1.3.      "אתר המבצע": דף אינטרנט יעודי למבצע, שכתובתו: 
            https://www.hicell.co.il/site/flash/flashDetail.asp?flash_id=612953.
1.4.      "מפעיל האתר": חברת הייסל תקשורת, אשר הינה המפעילה של אתר המסחר
             הידוע בשם "הייסל Hicell.co.il ,", אשר 
תאחסן, תנהל ותפעיל את אתר המבצע.          
1.5.      "משתתף"/"משתתפי המבצע": לקוחות אשר רכשו באתר הייסל בתקופת המבצע
             ועומדים בתנאים המפורטים בתקנון זה.
1.6.      "זכאות למתנה": הזכאות לקבלת שובר מתנה, תינתן ללקוח אשר יבצע רכישה באתר 
            הייסל בתקופת המבצע.
 
2.         תקופת המבצע
2.1       תקופת המבצע תחל ביום 01.01.15 ותסתיים ביום 31.12.15 (להלן: "תקופת המבצע").
2.2       תקופת מימוש הזכאות לקבלת שובר המתנה להם זכאים המשתתפים במבצע תחל
             ביום 08.01.15 ותסתיים ביום 31.12.2015 (להלן: "תקופת המימוש").
 
3.         השתתפות במבצע
3.1       רק לקוח אשר עמד בתנאים המצויינים בסעיף 1.6 "זכאות למתנה" לעיל, יהיה זכאי להשתתף במבצע, וזאת אך ובכפוף למילוי יתר הוראות תקנון זה (להלן: "לקוח זכאי").
3.2       במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה ו/או זקיפת הזכאות למתנה (לטובתו ו/או לטובת אחרים) נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או שלא בהתאם לו ו/או תוך עשיית העברה ו/או שלא על פי הוראות הדין ו/או תוך התערבות במערכות השונות באמצעותן נערך המבצע, יהיה עורך המבצע רשאי לפסול את השתתפותו ו/או זקיפת זכאות המתנה לטובתו (ו/או את ההשתתפות ו/או זכאות למתנה של משתתפים אחרים, שתוצאותיהם במבצע שונו ו/או הושפעו עקב פעולות כאמור לעיל), ו/או לדרוש את המתנה בחזרה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולמשתתפ/ים כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
 
4.         מימוש הזכאות למתנה
4.1       אתר המבצע יאפשר ללקוח הזכאי להזמין ולקבל את השובר, הכל כאמור ובכפוף לתקנון המבצע.
 
5.         אחריות
5.1       מפעיל האתר הינו האחראי הבלעדי לכל הליך מסירת המתנות במבצע, מול משתתפי המבצע עפ"י ההקשר, לרבות מלאי פריטי המתנות, טיבם, ואספקתם למשתתף והאחריות בגינם, ועורך המבצע לא יהיה אחראי לאיכות ו/או טיב המתנות ו/או לאספקתם ו/או לתנאים ו/או למועדים בהם יסופקו, וכן לא יישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם מבצע זה ו/או המתנות המוצעות במסגרתו.
5.2       כל פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או מחסור במלאי וכו' בקשר עם המתנות במבצע, תבוצע על ידי המשתתפים במבצע ישירות מול מפעיל האתר, ותטופל בין המשתתפים כאמור למפעיל האתר בלבד, ועורך המבצע לא יהיה צד לפניה ו/או לטיפול בה. ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד עורך המבצע ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה שלה בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או מחסור במלאי וכו', אשר עלולים להיגרם בקשר עם פריטי המתנות, לרבות מסירתם למשתתף.
5.3       עורך המבצע ו/או מפעיל האתר לא יהיה אחראים במקרה של איחור של הלקוח הזכאי בפנייה לעורך המבצע ו/או לאתר המבצע למימוש הזכאות למתנה ולא יספקו למשתתפים במבצע כל הטבה חלופית. מקרה כאמור לא ייחשב הפרה של הוראות התקנון על ידי עורך המבצע ו/או מפעיל האתר ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. 
5.4       עורך המבצע הינו האחראי הבלעדי לבחינת הזכאות למתנה של המשתתף במבצע, ולמפעיל האתר אין ולא תהיה כל אחריות בגין האמור. כל פנייה ו/או טענה מטעם משתתף במבצע באשר לזכאותו למתנה על פי תקנון המבצע ו/או לביצוע הזמנת מתנה בעבורו על ידי עורך המבצע תבוצע על ידי המשתתף במבצע ישירות מול עורך המבצע, ותטופל בין המשתתף במבצע לבין עורך המבצע בלבד, ומפעיל האתר לא יהא צד לפניה ו/או לטיפול בה.
 
6          שונות
6.1       ההכרעה בגין כל מחלוקת ו/או ענין הקשור לתוצאות המבצע ולזכאות למתנות, תהיה מסורה באופן ייחודי לעורך המבצע, והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת כבורר פוסק, ולמשתתפים במבצע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עורך המבצע בגין האמור.
6.2       תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
            בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

7          פירסום הזוכים      
7.1       בכל שבוע יחולק שובר על סך 500 שקל מתנה.
7.2       ההגרלה תיערך במשרדי החברה בכל יום ראשון בשעה 12:00 בצהריים.
7.3       ההגרלה תיערך בנוכחות עו"ד הייסל תקשורת ומנהלת שירות הלקוחות.
7.4       הזוכה יבחר מבין הקונים במהלך השבוע שקדם להגרלה.  
7.5       שם הזוכה יפורסם ביום ההגרלה כרעי יום ראשון עד השעה 16:00 באתר הייסל תקשורת. 
 
בכבוד רב,
צוות cell tech תקשורת
wWw.Hicell.co.il
 

אודות

מכירה ישירה מהיבואן לצרכן

מערכת השיווק שלנו מושתתת על כמה עקרונות מרכזיים:

* קניה ישירות מהיבואן המקורי.

*
מכירה ישירה ללקוח הסופי ללא פערי תיווך.

*
מהירות ושירות ללא תחרות.

*כוח קניה ופריסה שיווקית בדרכה נמכר המוצר ישירות ללקוח הסופי.

                הוזלת מחיר המוצר עבור הלקוח!

צור קשר

 
מוקד שירות לקוחות:
 
לייבסיטי - בניית אתרים